Distribuţie Sorjonen

(2017)

Bordertown

Regia

Scenariul

Distributia

Irina Björklund Irina Björklund Anna-Katarina Laakkonen
Jessica Grabowsky Jessica Grabowsky
Mikko Leppilampi Mikko Leppilampi Mikael Ahola
Marjaana Maijala Marjaana Maijala
Rafael Edholm Rafael Edholm
Ville Virtanen Ville Virtanen Kari Sorjonen
Ieva Andrejevaite Ieva Andrejevaite
Laura Malmivaara Laura Malmivaara Anneli Ahola
Milka Ahlroth Milka Ahlroth
Pekka Strang Pekka Strang
Svante Martin Svante Martin Gösta Liljeqvist
Janne Hyytiäinen Janne Hyytiäinen
Kari Heiskanen Kari Heiskanen
Tommi Eronen
Oona Airola Oona Airola
Jouko Ahola Jouko Ahola
Katariina Kaitue
Satu Silvo Satu Silvo
Saga Sarkola Saga Sarkola
Anu Sinisalo Anu Sinisalo Lena Jaakkola
Mari Perankoski Mari Perankoski
Amira Khalifa Amira Khalifa
Kristiina Halttu Kristiina Halttu Taina Henttunen
Kristo Salminen Kristo Salminen
Lauri Tanskanen Lauri Tanskanen
Sampo Sarkola Sampo Sarkola Lasse Maasalo
Janne Reinikainen Janne Reinikainen
Tomi Salmela
Pinja Hahtola
Johannes Brotherus Johannes Brotherus Jarkko
Sara Paavolainen Sara Paavolainen
Sulevi Peltola Leo Viertola
Karoliina Blackburn
Tapio Liinoja
Janne Virtanen Robert Degerman
Juhani Niemelä Juhani Niemelä
Ilkka Villi Niko Uusitalo
Mait Lepik
Matleena Kuusniemi Pauliina Sorjonen
Timo Mann
Teijo Eloranta Teijo Eloranta
Miia Nuutila
Samuel Fröler Troels Haxen
Hannu Kahakorpi
Anna-Maija Valonen
Max Ovaska
Robert Enckell Robert Enckell Paul Degerman
Vera Kiiskinen Liisa Kuparinen
Johan Storgård Johan Storgård Tuomas Heikkinen
Maija Paunio Eeva Eronen
Asko Sarkola
Juha-Pekka Mikkola
Armi Toivanen
Johanna Af Schulten
Jakob Öhrman Eerik Lindfors
Jari Nissinen
Panu Vauhkonen
Minna Suuronen
Iikka Forss
Santeri Kinnunen
Olivia Ainali Janina Sorjonen
Carl-Kristian Rundman
Eeva Eloranta
Konsta Mäkelä
Satu Paavola Veera Niemi
Eppu Pastinen
Eeva Putro
Sesa Lehto
Rosa Salomaa
Mika Melender
Samuli Niittym
David Kozma
Sari Havas
Marko Pesonen
Nikolai Bentsler
Rein Oja
Dick Idman
Pauli Poranen
Mika Kujala
Timo-Pekka Luoma
Ben Pronsky
Helka Periaho
Heidi Lindén
Miska Kajanus Osmo Kivinen
Markku Toikka
Annamaija Tuokko
Turkka Mastomäki Harri Lindfors
Heikki H
Sanna-Kaisa Palo
Jaakko Saariluoma Esa Kuparinen
Janina Berman
Pyry Nikkilä
Lenita Susi Katia Jaakkola
Eija Ahvo
Juuso Syrjä
Saija Lentonen
Marjo-Riikka Makela
Tarja Heinula
Miina Turunen
Peter Kanerva
Linsay Rousseau
Kristofer Gummerus Pauliinan lääkäri
Iiro Panula
Rami Peltonen
Johanna Kokko
Niina Nurminen Johanna Metso
Matti Laine Risto Susi-Huhtala
Lauri Untamo
Saara Kotkaniemi Elina Koivula
Mika Karttunen
Ilkka Pekkarinen
Elias Gould
Jasmin Hamid Jenna 'Jänis' Luhta
Eino Heiskanen
Sonja Kuittinen Sonja Kuittinen
Elias Salonen Elias Ström
Jon Jon Geitel
Yuha Pihanen
Timo Jurkka
Salla Kozma
Pekka Huotari
Aleksis Koistinen
Kimi Vilkkula Nikolai Laakkonen
Risto Tuorila
Sophia Heikkilä
Kerli Kyll Valentina
Raimo Hytti
Liza de Weerd
Greta Mandelin
Martin Bahne Antti Lindfors
Anton Kettunen
Matti Rönkä
Kristiina Halkola Kristiina Halkola
Seppo Halttunen
Ilona Chevakova
Emilija Latenaite-Beliauskiene
Satu Helena Mikkelinen
Jarkko Tiainen
Nestori Välitalo
Max Bremer
Veera Degerholm
Frank Skog
Minna Puolanto
Piitu Uski Karoliina Lahti
Karoliina Vanne
Tatu Siivonen
Sergei Furmanjuk
Liisi Tandefelt
Eedit Patrakka
Hannes Mikkelsson
Leino Rei
Katja Kiuru
Laura Halonen
Gintaras Liutkevicius
Joni Kuokkanen
Tuuli Mattila
Esa-Matti Long
Sari Puumalainen
Juuso Kuusisto
Ossi Ågren
Milla Puolakanaho
Vilho Rönkkönen Pikku-Kari
Heikki Ranta Matias Wasikova
Terhi Suorlahti
Ville Majamaa
Eriikka Väliahde Satu-Maria Porttila
Marketta Tikkanen
Tuomas Rinta-Panttila
Outi Condit
Mia Ehrnrooth
Reidar Palmgren
Riitta Väisänen
Kalle Jokela Mika Tenhola
Iivo Tuuri
Iivo Suvanto
Jan Tilles
Juuso Leväaho
Marjo Kivi
Juho Orpana
Linda Manelius
Ronja Porthan Roosa Kuparinen
Liisa Pöntinen
Peppi Hetrz
Marius Laiho
Weera Kalenius
Elina Patrakka
Ronja Kalenius
Ari-Kyösti Seppo
Marko Keskitalo
Tatu Mönttinen
Ellen Hölttä
Mi Grönlund
Hilla Pekkarinen
Tiina Pirhonen
Kimmo Saarelainen
Jari Heinimäki
Alfred Leppänen
Paavo Kerasuo
Saana Salin
Eliel Banasik
Vada Grigaityte
Ilja Peltonen
Panu Kärri
Mimi Alen
Kuuno Väntar
Dimitri Kosjakov
Netta Laurenne Venla Korhonen
Nooa Salonen
Irina Kalenius
Niklas Inkeroinen
Ville Juhola
Peppi Hertz
Toni Riihiluoma
Jukka Hakamaa
Anastasia Trizna
Rimantas Bagdzevicius Andrei Fedor
Maria Kuusiluoma Jaana Erkki
Emmi Pesonen
Matti Laine  Risto Susi-Huhtala (11 episodes, 2016)
Santtu Hämäläinen
Rolandas Dovydaitis
Oskar Hartman
Katariina Havukainen Lotta Simberg
Anna Sergejeva
Kimmo Tihveräinen
Alexandra Grinevich
Katri Swan
Janna Räsänen
Kristina Cyziute
Aku Torniainen
Hope Achan
Luna Bella
Reetta Koskinen
Antti Korhonen
Moona Kosonen
Johanna Af Shulten
Aino Lustig
Kari Suhonen
Riku Korhonen
Minni Mattinen Julia Ahola
Emilia Pokkinen
Maria Kangas
Antti Laukkarinen
Ivan Aleksesejev
Hanna Saari
Ilkka Hautala
Marika Martomaa
Pirja Arponen
Johanna Ahonen
Susanna Kauppi
Arto Myllärinen
Julius Kukkonen
Oscar Kalenius
Mirma Kalenius
Sofia Smeds
Harri Nuorala
Tarja Kangas
Jetro Saarikoski
Siiri Kalenius
Eeti Salovuori
Jarkko Pakanen
Hanna Lekander
Talvikki Eerola
Iivari Huttunen
Mika Huisman
Hannu Koponen
Evert Pinomaa
Emil Westerberg
Alla Milovidova
Pirjo Luoma-aho
Frits Soetmann
Maks Demidov

Echipa

Matti Halonen producător
Pekka Ruohoranta producător
Matti Paunio producător
Arturas Dvinelis producător
Leila Lyytik producător
Genevieve Lemal producător
David Ragonig producător
Anneli Savitski producător
Riina Sildos producător
Miikko Oikkonen producător
Maria Kangas producător
Johannes Lassila producător
Katriina Tuliainen producător
Mikael Gustafsson imagine
Matti Eerikäinen imagine
Mika Orasmaa imagine
Anssi Leino imagine
Hannu-Pekka Vitikainen imagine
Joonas Pulkkanen imagine
Anu Pirilä costume
Otto Ikäheimonen montaj
Antti Reikko montaj
Markus Leppälä montaj
Kenneth Klaile montaj
Jari Heikkinen montaj
Brian Batz coloană sonoră
Kaspar Kaae coloană sonoră
Vilja Katramo design de producţie
Okku Rahikainen design de producţie
jinglebells